Mangler og produktansvar ved byggematerialer

Forfatter:David Kjær Hermansen
Udgivelsestidspunkt:Juli 2018
Pris:150,00 kr. inkl. moms.
ISBN:87-92673-17-1

Om bogen:

Bogen omhandler reglerne for, hvornår byggeriets parter kan rette krav mod hinanden i anledning af fejl ved de anvendte materialer.

Det undersøges med andre ord, hvilke betingelser rets- og voldgiftspraksis stiller til indrømmelse af mangels- og produktansvarskrav mellem byggeriets parter i anledning af tingsskade opstået i forbindelse med anvendelse af formålsuegnede eller fejlbehæftede (defekte) byggematerialer i entrepriseforhold. Ved byggeriets parter forstås bygherrer og entreprenører samt producenter og mellemhandlere af byggematerialer. Derudover omtales rådgiverens retsforhold, dog mindre udførligt.

Bogen er inddelt i følgende hovedemner:

  • ·         Materialeydelsen
  • ·         Materialemangler
  • ·         Mangelsundtagelser
  • ·         Produktansvar
  • ·         Produktansvarsfrihed

Afslutningsvist indeholder bogen teoretiske overvejelser om den gældende retsstilling i forhold til ansvarsgrundlaget for materialefejl (mangler og defekter), retsgrundsætningen om byggetidens viden, udviklingssvigt og udviklingsskade.

Endvidere anføres diskussioner af forholdet mellem mangelshæftelse og produktansvar, entreprenørens muligheder for videreførsel af mangelskrav fra bygherren mod tidligere culpøse omsætningsled, samt forslag til entrepriseretlige undtagelser til selvbeskadigelseslæren.

Formålet med bogen er at give et samlet overblik over et væsentligt emne inden for entrepriseretten, og bogen henvender sig til alle byggeriets parter samt interesserede jurister.

Bogen er tilstræbt ajourført pr. december 2017.

Bogens forfatter er advokatfuldmægtig hos UNIVERSADVOKATER David Kjær Hermansen, der i sit daglige virke arbejder med retssager og rådgivning fortrinsvis inden for entreprise, IT og fast ejendom. 

Bestilling

Bestil din bog ved at klikke BESTILLING foroven på siden eller køb den hos din boghandler.

Tilbage

BOGUNIVERS ApS
Vestergade 3, 8000 Aarhus C
T: 82 82 81 81
E: mail@bogunivers.dk